„GELBĖKIT VAIKUS“

  „Gelbėkit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras „Šaltinis“ yra įkurtas 2002 m. Tai socialinių paslaugų įstaiga, kurios pagrindinis tikslas - organizuoti vaikų laisvalaikio užimtumą ir suteikti kompleksinę pagalbą socialinės rizikos, socialiai remtinose šeimose bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose, augantiems vaikams bei jų šeimos nariams, mažinant socialinę atskirtį visuomenėje, skatinant asmenybės saviraišką.

Šį centrą lanko 28 vaikai iš 22 šeimų. Tikslui pasiekti vykdome įvairias programas:

   Į mūsų dienos centro paslaugų katalogą įeina:

·        Individualios socialinio pedagogo konsultacijos;

·        Grupiniai užsiėmimai pagal socialines programas;

·        Informacijos teikimas, tarpininkavimas, nukreipimas;

·        Dienos globa;

·        Tarpžinybinis bendradarbiavimas;

·        Pamokų ruoša;

·        Laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;

·        Švietėjiška veikla;

·        Kultūrinė veikla;

·        Darbinių įgūdžių ugdymas;

·        Kompiuterinio raštingumo ugdymas;

·        Pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams;

·        Maitinimo organizavimas.

 

 Parengė Vitalija Marijona Zaleckienė

  Taip pat didelį dėmesį skiriame ne tik vaiko ugdymui, jo saviraiškai, bet lygiagrečiai dirbame ir su vaiko šeima. Kiekvienais metais organizuojame šeimos savaitę, įvairius renginius, išvykas, pramogas, stovyklas, paskaitas, grupinius užsiėmimus pagal įvairias socialines programas. Taip pat padedame spręsti bei šalinti įvairias iškilusias problemas.